facebook-icon thai-flag eng-flag
เปรียบเทียบระหว่าง ICM Mobile Mixer กับคอนกรีตผสมเสร็จทั่วไป
ICM Mobile Mixer
 • ทํางานได้ต่อเนื่อง สะดวก ประหยัดเวลา
 • ผสมคอนกรีตใหม่ๆ ได้ที่ไซต์งาน ทําให้ไม่เกิดการสูญเสียคุณภาพ
 • ค่าขนส่งลดลง
 • คํานวณปริมาณได้แม่นยํากว่า
 • มีขยะและเศษวัสดุต่ำกว่า
 • สามารถผสมคอนกรีตได้หลายสูตรต่อหนึ่งไซต์งาน
 • ปรับสูตรความแข็งแกร่งที่ไม่เกี่ยวกับความหนาแน่นได้สูงถึง 400 กก./ตร.ซม. ตามความต้องการของลูกค้าได้ (ตัวอย่าง: ความหนาแน่น 1700 ก./ลูกบาศก์เซนติเมตร = ความแข็งแกร่ง 240 กก./ตร.ซม)
คอนกรีตผสมเสร็จแบบปกติ
 • มีปัญหาด้านการขนส่งเนื่องจากระยะทางและเวลา
 • สูญเสียคุณภาพในระหว่างขนย้าย
 • สิ้นเปลืองค่าขนส่ง
 • ยากที่จะคํานวณปริมาณได้อย่างถูกต้อง ทําให้เกิดของเสียและขยะมากขึ้น
 • ไม่สามารถเปลี่ยนสูตรได้ทันทีที่สั่ง
 • ปรับความหนาแน่นและความแข็งแกร่งไม่ได้
 • (ตัวอย่าง: ความหนาแน่น 2400 ก./ลูกบาศก์เซนติเมตร = ความแข็งแกร่ง 240 กก./ตร.ซม)